Một số code Biểu tượng Yahoo chèn trên web

Home » Code HTML » Một số code Biểu tượng Yahoo chèn trên web
Code HTML, Tin học, Website Không có phản hồi

Lưu ý: thay YAHOO_ID_HERE bằng nick chát yahoo của bạn

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=2″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=2″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=5″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=5″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=6″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=6″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=7″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=7″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=8″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=8″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=9″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=9″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=10″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=10″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=11″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=11″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=12″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=12″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=13″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=13″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=14″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=14″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=15″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=15″></a>

<a xhref=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” mce_href=”ymsgr:sendim?YAHOO_ID_HERE” border=”0″><img xsrc=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=16″ mce_src=”http://opi.yahoo.com/online?u=YAHOO_ID_HERE&t=16″></a>

LEAVE A COMMENT