Hướng dẫn cấu hình mail SMTP trong opencart

Home » Opencart » Hướng dẫn cấu hình mail SMTP trong opencart
Opencart, Tin học, Website Không có phản hồi

Mail Protocol: SMTP
Mail Parameters: Để trống
SMTP Host: localhost
SMTP Username: email@tenmienrieng.vn
SMTP Password: pass của email@tenmienrieng.vn

LEAVE A COMMENT