Tag : mail merge

Home » Posts tagged mail merge"

  Khi tiến hành soạn thảo Mail Merge một thư mời có dữ liệu được đưa vào từ file Excel có chứa ngày tháng năm có thể bạn sẽ gặp trường hợp ngày tháng sau khi import từ Excel sang thì sẽ bị lỗi. Lỗi thường gặp khi đưa ngày tháng năm vào, thay vì ..

Read more