Tag : Email server

Home » Posts tagged Email server"

Để thêm một danh sách tài khoản email thành viên vào mail server zimbra ta làm như sau: Bước 1: tạo files dạng xml, có thể làm từ notepad, đặt tên files: cPanel-IMAP-users.xml Nội dung files như sau: <?xml version=”1.0″ encoding=”UTF-8″?> <ZCSImport> <ImportUsers> <User> <sn>Van</sn> <givenName>Nguyen Anh</givenName> <displayName>Nguyen Anh Van</displayName> <RemoteEmailAddress>van@tenmienrieng.vn</RemoteEmailAddress> <password>tmrvn</password> <zimbraPasswordMustChange>TRUE</zimbraPasswordMustChange> </User> <User> <sn>Anh</sn> <givenName>Vu ..

Read more