Hướng dẫn tạo chữ ký trong MS Outlook 2007

Home » Email » Hướng dẫn tạo chữ ký trong MS Outlook 2007
Email, Máy tính, Outlook, Tin học Không có phản hồi

Hướng dẫn tạo chữ ký trong thư gửi đi hoặc thư trả lời trong MS Outlook 2007
B1: Mở chương trình Microsoft Outlook 2007
B2: Vào Tools -> Options

B3: Chọn Mail Format

B4: Chọn Signatures…

B5: Chọn New để tạo chữ ký mới

B6: Nhập tên chữ ký khi tạo mail mới

B7: Nhập thông tin chữ ký theo ISO công ty và chọn Save để lưu lại chữ ký

B8: Chọn chữ ký mặc định khi gởi mail và chọn OK để lưu lại cấu hình

LEAVE A COMMENT