Cài đặt mail Gmail vào Outlook

Home » Máy tính » Cài đặt mail Gmail vào Outlook
Máy tính, Outlook, Tin học Không có phản hồi

Mở Outlook chọn Tools menu ->  Accounts hoặc Account Settings
Trên cửa sổ E-mail tab, nhấn New
Nếu có thông báo hỏi Choose E-mail Service, select Microsoft Exchange, POP3, IMAP, or HTTP -> nhấn Next

Cấu hình cài đặt email

Incoming Mail (POP3) Server – requires SSL:

pop.gmail.com

Use SSL: Yes

Port: 995

Outgoing Mail (SMTP) Server – requires TLS or SSL:

smtp.gmail.com

Use Authentication: Yes

Port for TLS/STARTTLS: 587

Port for SSL: 465

Server timeouts

Greater than 1 minute, we recommend 5

Full Name or Display Name:

[your name]

Account Name or User Name:

your full email address (including @gmail.com or @your_domain.com)

Email Address:

your email address (username@gmail.com or username@your_domain.com)

Password:

your Gmail password

LEAVE A COMMENT