Hướng dẫn cài đặt Email dạng IMAP vào Outlook 2007

Home » Email » Hướng dẫn cài đặt Email dạng IMAP vào Outlook 2007
Email Không có phản hồi

Cài đặt email tên miền riêng dạng IMAP vào Outlook2007 với chế độ bảo mật SSL.

Lưu ý: chọn chế độ cài đặt IMAP

Incoming mail server hoặc Outgoing mail server điền: mail.[tên miền của bạn]

User login: địa chỉ email viết đầy đủ

Pass: mật khẩu email

Port: 993 và 465 (chế độ bảo mật SSL)

LEAVE A COMMENT