Cài đặt mail POP3 – MailEnable webmail của Plesk

Home » Email » Cài đặt mail POP3 – MailEnable webmail của Plesk
Email Không có phản hồi

VIVUNET hướng dẫn các bạn các thông số cài đặt mail POP3 khi dùng mail trên Hosting Plesk Control panel

Hướng dẫn cài đặt mail trên outlook xin xem thêm tại: http://wiki.vivunet.vn/may-tinh/huong-dan-cai-dat-email-pop3-smtp-vao-outlook-2007-2010.html

Đường dẫn xem trên trình duyệt web http://webmail.[tên miền]   ; với user đăng nhập là: địa chỉ email viết đủ; passwords: mật khẩu email

Lưu ý thông số cài đặt email dạng POP3 trên Outlook:

User Information

Your name: tên của bạn

E-mail Address: ten@anmyduc.com

Server information

Account type: Pop3

Incomming mail server: mail.anmyduc.com

Outgoing mail server (smtp): mail.anmyduc.com

Logon Information:

User name: ten@anmyduc.com

Passwords: mật khẩu của tài khoản email

 

Phần More Settings…

Thẻ Outgoing Server tích ô: My outgoing server (SMTP) requires authentication

Thẻ Advaned thiết lập Port mặc định: POP3: 110; SMTP: 25 ; Use the following type of encrypted connection: None

LEAVE A COMMENT