Sửa font menu và tiêu đề bài viết trong blogspot

Home » Blogger » Sửa font menu và tiêu đề bài viết trong blogspot
Blogger Không có phản hồi

Để thay font chữ của Menu bạn tìm đến đường dẫn sau, sau đó thay Oswald bằng tên font của bạn Ví dụ như: Tahoma

<link href=’http://fonts.googleapis.com/css?family=Oswald’ rel=’stylesheet’ type=’text/css’/>

Để thay font chữ của Tiêu đề bạn tìm đến dòng bên dưới.

]]></b:skin>

Sau đó chèn vào trước là code sau:

h3.post-title {font-family: ‘CustomFontName’, serif;}

Và bạn thay font serif thành font bạn muốn ví dụ như Tahoma như dưới:

h3.post-title {font-family: ‘CustomFontName’, Tahoma;}

LEAVE A COMMENT